• Zeka
    En genel olarak, yepyeni bir duru­ma, bu yeni oluşumun öğeleri arasında varo­lan ilişkileri kavrayarak kolaylıkla uyum sağ­lama gücü, melekesi; insanın deneyimini ve bilgisini yeni karşılaştığı somut durumlara uydurmak suretiyle sergilediği problem çöz­me yeteneği. Gösterge ya da sembolleri yo­rumlama ve ilişkileri kavrama ve böyleliklede gözlemlenen olayların ve eşyanın mahiye­tini açıklama yetisi; insan zihninin karşı kar­şıya kaldığı teorik ve pratik problemleri bel­leğin, tasavvur ve kavramsal düşüncenin de yardımıyla tatmin edici bir biçimde çözebil­me kapasitesi.

    Yapılanışında doğuştan getirilen öğelere ek olarak, duygusal ve toplumsal yaşamın da büyük bir rol oynadığı zeka soyııt zeka ve so­mut ya da pratik zeka olarak ikiye ayrılır. Bun­lardan soyut zekayı belirleyen en önemli özellik, onun duyu-verilerini, bilgisi önceden kazanılmış ve açıklanmış genel durumların, bir yasa ya da ilkenin özel bir hali ya da özel­lemesi olduğunu keşfetmek suretiyle anlaması ve yorumlamasıdır. Başka bir deyişle,soyut zekaya sahip bir insan sembolleri ve kavramları beceriyle kullanan kişidir. Oysa somut veya pratik zekanın en önemli özelliği, onun somut verileri kolaylıkla kullanabilme­sinden meydana gelir; başka bir deyişle, so­mut zeka deneysel malzeme ya da verileri, geneli hiç hesaba katmadan, aynı şekilde özel ve somut olan başka bir veri aracılığıyla anla­ maktan oluşur.


Benzer Konular

  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1