• Zihin halleri ya da zihinsel olayların, özellikle de duyumların ve algısal hallerin, onlara sahip olmanın neye benzediğini, ne türden bir şey olduğunu belirleyen özellikleri.

    "Fenomenal özellikler" teriminin de aynı anlama gelecek şekilde kullanıldığı zihinsel nitelikler bağlamında acıyla kaşıntı arasında hissedilen farklılığın onların niteliksel karak­terlerindeki farklılık olduğu kabul edilir. Al­gısal deneyimde "nesne-edim" ayırımını ka­bul edenler için, zihinsel nitelikler duyu-verilerinin, fenomenal nesnelerin özel­likleri olarak düşünülen "fenomenal kırmızı­lık", "fenomenal yuvarlaklık" gibi özellikleri ihtiva eder. Buna göre, kırmızı bir gül gören kişinin zihninde uyanan kırmızılık zihinsel bir niteliktir. Bu nitelik, söz konusu deneyi­min öznesine ait olduğu için öznel bir nitelik­tir. Kırmızılığın nesnel, bilimsel tanımından bütünüyle bağımsız olan zihinsel nitelikler sadece bilinçli deneyimlerine bağımlıdırlar. Buradan hareketle zihinsel niteliklerin, bi­linçli deneyimlere, zihinsel niteliklere sahip olan zihin hallerinin yönelimsel olmayan, gayri-temsili yönleri, özellikleri olduğu söy­lenebilir.


Benzer Konular