• 1 Genel olarak, insan dav­ranışına ilişkin uygun ve yeterli bir açıklama­nın, zihinsel fenomenleri açıklayıcı öğe ya da güçler olarak temele almak zorunda olduğunu, zihinsel fenomenler temele alınmadığında insan davranışının açıklanamayacağını sa­vunan görüş. Mekanizme karşıt olarak, bilişsel süreçlerin, fiziki ve fizyolojik süreçlere in­dirgenmek suretiyle açıklanamayacağını sa­vunan görüş ya da anlayış olarak zihincilik, zihin halleri ve zihinsel süreçlerin, davranış­taki tezahürlerinden ya da ifadelerinden ba­ğımsız olarak varolduklarını ve insan davra­nışım açıklayabildiklerini savunan öğretiyi; açıklamalarda, herkesçe gözlemlenebilir olmayan zihinsel olgulara yer verme tavrını ifade eder. En ünlü temsilcisi Chomsky olan bu görüş, ayrıca davranışçılığın da karşısında yer alır.

    2 Daha özel olarak da, Berkeley'in yalnızca bireysel zihinlerin ve öznel zihin hallerinin gerçek olduğunu savunan metafiziksel idealizmi. Berkeley'in bu görüşü, zihni tek töz, varolan biricik gerçeklik yaptığı için zihincilik olarak bilinir.


Benzer Konular

  • 1
  • 19
  • 1
  • 1
  • 1